Algemene Voorwaarden

Overeenkomst

In deze Overeenkomst worden de tussen Opdrachtgever en Dienstverlener gemaakte afspraken en condities vastgelegd met betrekking tot de levering van diensten en aanvullende diensten door dienstverlener. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst de voorwaarden te accepteren.

 

Mining Hosting B.V., gevestigd te Twentepoort 3a, 7609 RG Almelo.

 

Naam, gevestigd te adres, adres2  Hierna te noemen: “Opdrachtgever”. Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen:

 

Artikel 1: Overwegingen

1a. De dienstverlener levert de volgende dienst aan de opdrachtgever: het beschikbaar stellen van ruimte aan de opdrachtgever in haar datacentrum voor ‘.$count.’x ‘.$type.’. Het monitoren, onderhouden, upgraden en optimaliseren van de door opdrachtgever geleverde miners zoals in de Service Level Agreement (hierna SLA) beschreven wordt.

1b. De opdrachtgever verklaart gebruik te willen maken van deze dienst.

1c. Deze overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten, welke zijn omschreven in de voorwaarden.

 

Artikel 2: Duur

2a. Deze overeenkomst heeft een minimale duur van 12 maanden, hierna is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.

2b. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangevangen op [datum].

 

Artikel 3: Diensten

3a. De Dienstverlener verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het bieden van een goede ondersteuning van de overeengekomen dienst. De opdrachtgever verplicht zich tot volledige medewerking aan deze ondersteuning en volgt de aanwijzingen van de dienstverlener naar beste kunnen op.

3b. De dienstverlener zal de volgende diensten verlenen aan de opdrachtgever:

– Het aansluiten/plaatsen van de miners in het datacentrum;
– De stroomvoorziening & de koeling van de miners;
– Keuze tussen 2 soorten hosting, aan te geven in eigen dashboard:
– Hosting met toegang tot een beheerpanel waarmee de miner beheerd kan worden, alles op eigen risico.
– Optimalisatie van de miners; (optioneel)

3c. Miners kunnen online besteld worden via www.mininghosting.nl (aankoopbon is eigendomsrecht) of ingeleverd worden bij onze inleverpunten. De ontvangen innameovereenkomst is het eigendomsbewijs. De miner blijft eigendom van opdrachtgever en kan op verzoek opgehaald worden. Wel dient de overeengekomen looptijd van de hostingovereenkomst gerespecteerd te worden. In overleg kan de miner vervangen worden.

3d. Bij Mining Hosting BV gekochte miners hebben alleen de afgegeven fabrieksgarantie conform opgave fabrikant en vermeld bij de omschrijving van de miner. Mining Hosting BV geeft geen aanvullende garantie. Bij defect van een miner zal de dienstverlener contact opnemen met opdrachtgever om te overleggen wie contact opneemt met de leverancier. Kosten voor opsturen, evt. onderzoek en evt. reparatie met vervangende onderdelen of andere benodigdheden worden aan Opdrachtgever voorgelegd en indien akkoord gefactureerd. Daarna zal de miner worden gerepareerd. Opdrachtgever heeft het recht een miner te vervangen binnen deze overeenkomst.

3e Omdat de opbrengsten van miners enorm kunnen fluctueren is het niet mogelijk om een miner te retourneren.

 

Artikel 4: Service Level

4a. De inhoud van de ondersteuning is:

– Een service die tijdens kantooruren bereikbaar is voor vragen en/of incidenten die door de Opdrachtgever worden gemeld.

– Kritieke incidenten worden z.s.m. opgepakt door Dienstverlener en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek opgelost.

4b. Wanneer de Opdrachtgever vindt dat de Dienstverlener tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst stelt de Opdrachtgever de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte. Hierop heeft de Dienstverlener de gelegenheid om deze tekortkoming te herstellen binnen een daarvoor gegeven redelijke termijn.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5a. De Dienstverlener voert de overeengekomen dienst uit naar beste kunnen en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst. Ook is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst of voor de gevolgen van onjuistheden die betrekking hebben op de dienst.

 

Artikel 6: Vergoeding

6a. De vergoeding per miner bestaat uit de volgende elementen:

– Het aansluiten/plaatsen van de miner: € 25,- (incl. btw) eenmalig per miner.
– Hosting incl. monitoring, onderhoud, troubleshooting; Zie lijst hieronder.
– De stroomvoorziening & de koeling van de miners; € 0,15 per kwH

Baikal
– N 2,00 (1,75 huur, 0,25 stroom)
– N+ 2,50 (2,00 huur, 0,50 stroom)
– N70 3,00 (2,00 huur, 1,00 stroom)
– N240 4,00 (2,50 huur, 1,50 stroom)
– X10 4,00 (2,50 huur, 1,50 stroom)
– B 4,00 (2,50 huur, 1,50 stroom)

Bitmain
– B3 4,00 (3,00 huur, 1,00 stroom)
– X3 4,00 (3,00 huur, 1,00 stroom)
– L3 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– Z9 6,00 (2,00 huur, 4,00 stroom)
– Z9 Mini 4,00 (3,00 huur, 1,00 stroom)
– E3 6,00 (3,00 huur, 3,00 stroom)
– A3 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– D3 6,50 (2,00 huur, 4,50 stroom)
– S9 7,00 (2,00 huur, 5,00 stroom)
– DR3 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– DR5 5,50 (2,00 huur, 3,50 stroom)
– D5 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– D1 6,00 (2,00 huur, 4,50 stroom)

Innosilicon
– A8+ 4,00 (3,00 huur, 1,00 stroom)
– A9 6,00 (3,00 huur, 3,00 stroom)
– A10 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– D9 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– S11 5,00 (2,00 huur, 3,00 stroom)
– T2Turbo 7,00 (2,00 huur, 5,00 stroom)

Ibelink
– DSM6T: 12,00 (6,00 huur, 6,00 stroom)
– DM56G: 12,00 (6,00 huur, 6,00 stroom)

Pangolin
– Whatsminer M10 33Th/s: 8,00 (2,00 huur, 6,00 stroom)

ASICminer
– Zeon 180k: 9,50 (5,00 huur, 4,50 stroom)

Canaan
– Avalon Miner A9 30Th: 7,00 (2,00 huur, 5,00 stroom)

Bitfly
– Snow Panther B1 16Th/s: 8,00 (2,00 huur, 6,00 stroom)

Rig
– 3,00 + 0,15 stroom + 500 (om)bouwkosten incl. speciale frames, voedingen, risers en kabels.

– Optioneel optimalisatie van de miners; 10% over totale opbrengst per dag
De optimalisatie (optioneel aan te vinken in het dashboard) wordt per dag berekend op basis van de exacte opbrengsten (omzet) van de voorgaande 24 uur op basis van de dan geldende koers. De 10% die wij berekenen hierover is incl. BTW.

Alle bedragen zijn incl. BTW (21%).

6b. De Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen vooruit betalen. Er kan worden betaald in cryptovaluta of via iDEAL via een ‘strippenkaart tegoed’ die naar eigen inzicht opgewaardeerd kan worden (met een mininum van 300 euro per keer). Op basis van het gekozen tegoed wordt een factuur opgemaakt. Bij bestellingen in grotere hoeveelheden wordt een korting berekend. De actuele kortingen vindt u op onze website en worden direct doorberekend in de winkelwagen.

6c. Per dag wordt de hosting, stroom en optimalisatie berekend en in mindering gebracht op het tegoed.

6d. De opdrachtgever behoudt zelf eigen wallets in eigen beheer waar alle opbrengsten van de miner(s) rechtstreeks naar toe gaan elke dag. De dienstverlener zit hier op geen enkele wijze tussen en is niet verantwoordelijk voor kwijtraken van opbrengsten.

 

Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst

7a. Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

7b. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij de eerste 12 maanden niet opgezegd kan worden. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven.

7c. Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

 

Artikel 8: Slotbepaling

8a. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn bijgevoegd. Bij ondertekenen wordt ook met deze voorwaarden (SLA) akkoord gegaan.

Deze overeenkomst is digitaal overeen gekomen door het online plaatsen en betalen van de afgenomen producten zoals genoemd in deze overeenkomst en is rechtsgeldig, ook zonder een getekend exemplaar.

Datum: ‘.$today.’

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt.

Plaats:

Datum:

[NAAM]

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

A1.1 De hieronder gedefinieerde begrippen worden in deze Voorwaarden, de Service Level Agreement, hierna SLA, genoemd en hebben de volgende betekenis.

A1.2 Aanvullende Diensten: levering van de diensten waaronder doch niet uitsluitend het aanleggen van bekabeling, uitvoeren van Diensten en anderszins, zoals overeengekomen en verder gespecificeerd in de overeenkomst;

A1.3 Apparatuur: de aan opdrachtgever toebehorende ICT componenten, die door hem in het de Racks in het datacentrum zijn geplaatst, teneinde te worden gebruikt voor mining doeleinden;

A1.4 Bankrekening: de bankrekening van dienstverlener waarop de door opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan;

A1.5 Beschikbaarheid stroomvoorziening: de periode gemeten als percentage van een kalendermaand waarin sprake is van een optimale Stroomvoorziening voor ten minste een van de stroomgroepen aangesloten op een rack;

A1.6 Datacentrum: het bedrijfspand dat ter beschikking staat aan dienstverlener waarin de faciliteiten, de Installaties en de racks met daarin de apparatuur zijn opgesteld en van waaruit de diensten en Aanvullende Diensten worden geëxploiteerd;

A1.7 Diensten: Levering van een faciliteit met stroomvoorziening en een deugdelijk Luchtbehandelingssysteem in een deugdelijk gebouw ten behoeve van het onderbrengen van de Apparatuur;

A1.8 Faciliteit: een ruimte in het datacentrum waarin tegen betaling door de opdrachtgever apparatuur wordt geplaatst in welke ruimte sprake is van een optimale stroomvoorziening;

A1.9 Ingangsdatum: de datum die als ingangsdatum wordt vermeld in de overeenkomst dan wel, bij gebreke daarvan, de datum waarop met levering van de diensten en/of de aanvullende diensten een aanvang wordt genomen;

A1.10 Installatie: alle technische middelen die dienstverlener gebruikt om haar diensten te leveren met inachtneming van de minimale voorwaarden gesteld in de SLA;

A1.11 Koude ruimte: afgesloten ruimte in de faciliteit waar het luchtsysteem koude lucht inblaast ten behoeve van de koeling van Apparatuur;

A1.12 Login Portal: de beveiligde online web omgeving waar opdrachtgever de miner beheert conform de SLA;

A1.13 Maandelijkse factuur: het totaal aan facturen inclusief BTW, dat ziet op het vaste deel van diensten geleverd door dienstverlener in één maand, dient binnen 14 dagen betaald te zijn;

A1.14 Opdrachtgever: de partij met wie dienstverlener één of meerdere overeenkomsten en/of een SLA sluit onder toepassing van deze voorwaarden;

A1.15 Partijen: Opdrachtgever en dienstverlener gezamenlijk;

A1.16 Aansluitingskosten: eenmalig door opdrachtgever aan dienstverlener te betalen installatiekosten voor het gereedmaken van de miner in het datacentrum;

A1.18 Op de overeenkomst(en) en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2 Tot stand komen overeenkomsten en wijzigingen

A2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever en dienstverlener deze hebben geaccepteerd door middel van ondertekening daarvan.

A2.2 Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot dienstverlening van opdrachtgever te weigeren.

A2.3 Opdrachtgever is gerechtigd om dienstverlener te verzoeken de omvang en de aard van de door dienstverlener geleverde diensten en aanvullende diensten in redelijkheid te wijzigen en/of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de opbrengsten niet meer opwegen tegen de kosten. De variabele vergoedingen stroom en optimalisatie kunnen dan in overleg stopgezet worden, de huur dient tot einde overeenkomst betaald te worden.

A2.4 Wijzigingen en/of aanvullingen van de Voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in een ondertekend geschrift tussen Partijen zijn vastgelegd.

A2.5 Alle offertes, prijsvoorstellen en andere aanbiedingen van dienstverlener worden te allen tijde vrijblijvend gedaan en kunnen te allen tijde door dienstverlener worden ingetrokken, tenzij in de offerte, prijsvoorstellen of aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven.

A2.6 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Dienstverlener niet.

 

Artikel 3 Dienstverlening dienstverlener

A3.1 Dienstverlener levert aan opdrachtgever de diensten zoals overeengekomen in de overeenkomst

A3.2 Dienstverlener zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst de zorg van een goed dienstverlener in acht nemen.

A3.3 De Opdrachtgever erkent dat het niet mogelijk is direct toegang te verkrijgen tot het datacentrum. Indien in het kader van onderhoud en/of reparaties onderdelen vervangen dienen te worden, dient dit te allen tijde te gebeuren in overleg met opdrachtgever. De eventuele materiaal- en uurkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

A3.4 Dienstverlener zorgt voor de genoemde dienstverlening aan opdrachtgever voor:

A3.4.1 levering en onderhoud van een deugdelijke elektrische installatie;

A3.4.2 levering en onderhoud van een deugdelijk luchtbehandelingssysteem;

A3.4.3 beveiligingssysteem in het datacentrum;

A3.4.4 deugdelijk blusinstallatiesysteem en een handmatige blusinstallatie in het datacentrum

A3.4.5 een deugdelijke screeningsprocedure voor aan te nemen personeel;

A3.5 Dienstverlener zal in geen geval namens opdrachtgever persoonsgegevens verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Dienstverlener stelt opdrachtgever enkel in staat uitvoering te geven aan zijn verplichtingen op grond van de genoemde wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

A4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in goede staat leveren van de apparatuur.

A4.2 De apparatuur die zich in het datacentrum bevindt komt te allen tijde voor risico van opdrachtgever.

A4.3 Indien het verwachte stroomverbruik zoals vermeld in de overeenkomst meer dan 10% afwijkt, zullen de tarieven hierop in overleg worden gewijzigd;

A4.4 Dienstverlener is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van de apparatuur door opdrachtgever.

 

Artikel 5 Betaling en Tarieven

A5.1 Opdrachtgever betaalt aan dienstverlener de vergoedingen binnen de overeengekomen betalingstermijnen:

A5.2 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de in de overeenkomst overeengekomen tarieven voor de diensten die betrekking hebben op het stroomverbruik als genoemd in 4.3.2 van dit artikel, jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de CBS Prijsindex “CPI consumenten”, categorie “totaal bestedingen”. Dienstverlener stelt opdrachtgever van deze tariefsaanpassing schriftelijk op de hoogte.

5.3 Indien het tegoed van de strippenkaart minder is dan de te betalen dagkosten heeft de dienstverlener het recht de miner stop te zetten of de miningopbrengsten gedurende de dag(en) dat er niet betaald is naar een eigen wallet over te laten maken om de schade die dienstverlener oploopt te minimaliseren. Zodra de betaling is ontvangen worden de opbrengsten vanaf de dag na ontvangt betaling weer naar de wallet van de opdrachtgever gestuurd. De rentedatum bij de bank van dienstsverlener bepaalt de dag van betaling.

 

Artikel 6 Beëindiging

A6.1 Behoudens overmacht situaties als genoemd in de SLA, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met overeengekomen opzegtermijn;

A6.2 Ieder der Partijen is te allen tijde gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de andere partij, deze overeenkomst te beëindigen, indien de andere partij in staat van faillissement verkeert of het faillissement van dienstverlener is aangevraagd;

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

A7.1 Enige aansprakelijkheid van dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts wanneer dienstverlener door opdrachtgever onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.

A7.2 De totale aansprakelijkheid van dienstverlener vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade die is ontstaan aan zaken als een rechtstreeks gevolg van de tekortkoming en tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar van dienstverlener in verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis daadwerkelijk uitkeert.

A7.3 Indien de schadeverzekeraar om terechte en aan dienstverlener te wijten gronden in het geheel geen schadevergoeding uitkeert ten behoeve van opdrachtgever, is de totale aansprakelijkheid van dienstverlener te allen tijde beperkt tot vergoeding van een bedrag ter hoogte van het bedrag dat dienstverlener aan opdrachtgever heeft gefactureerd voor diensten in het kwartaal voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met als absoluut maximum een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).

A7.4 Niettegenstaande het voorgaande is dienstverlener niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, of materialen;

A7.4 Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op de dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

 

Artikel 8 Bezorgen en opslag goederen

A8.1 Opdrachtgever is gerechtigd tegen betaling van de alsdan geldende tarieven goederen, die ten doel hebben te worden gebruikt in het datacentrum, af te leveren bij dienstverlener op de aangewezen adressen.

A8.2 Vanaf het moment van overdracht van de goederen aan dienstverlener levert dienstverlener de verzekering tegen het risico van tenietgaan, beschadiging, diefstal of enig ander risico met betrekking tot deze goederen. Alleen hardware-of software problemen van de goederen vallen hier buiten.

 

Artikel 9 Geheimhouding

A9.1 Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende Partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.